บันเทิง FC - KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 18/09/2020

ผู้เล่น

1. สุดประเสริฐ อรัญดร (51)
14 0 0 0
2. โยธิน ชูทะวงศ์ (47)
8 3 0 0
3. ชัยยุทธิ์ สุรินทร์บาง (45)
2 0 0 0
4. นิกูล ราชวงษ์ (52)
6 0 0 0
5. ยอดชาย ขาวมิพาย (47)
10 0 2 1
6. มนตรี บัวบุญมาก (52)
19 0 0 0
7. ชาคริต จันทร์เขียว (44)
9 1 0 0
8. ณัฐพงศ์ สุขศรี (43)
11 1 0 0
9. ศุภกร กตาธิการกุล (44)
21 1 0 0
10. วิชัย มณเฑียรอาจ (45)
4 4 0 0
11. ชัชชัย ชื่นชมภู (42)
5 9 0 0
12. สมาน ศรีสุธนะ (52)
158 1 3 0
13. ธัชณัฎฐ์ ธีรสิริสิทธิ์(55)
1 0 0 0
14. ประสาร สีสิล(45)
2 0 0 0
15. ราชันย์ สุระคำแหง(46)
7 2 0 0
16. สัมพันธ์ วิชัยยุทธ์(46)
29 2 1 0
17. วิสิฐ ก้องพลานนท์(45)
18 0 0 0
18. เกษม ตั้นอิ่ม(51)
12 1 0 0
19. สุรศักดิ์ แซ่ตั้ง(59)
17 0 0 0
20. พรเทพ ชัยชนะ(56)
20 0 0 0

โค้ช

1. พรเทพ ชัยชนะ