แสงทอง ST.23 - KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 24/09/2020

ผู้เล่น

1. วีรศักดิ์ แก้วหนูนวล(45)
1 0 0 0
2. วรรธนะ อำพร(50)
20 0 2 0
3. ไชยยัน บัวเพชร(44)
5 0 0 0
4. สุเมธ โชติโรจน์ผล(42)
12 2 0 0
5. อำพล นนทศร (43)
17 0 0 0
6. เด็น ลัภกิตโร(44)
11 0 0 0
7. อุดร เฑียรฆโรจน์ (49)
7 0 3 0
8. กวีพจน์ จันทร์อินทร(46)
19 2 0 0
9. สิริศักดิ์ แก้วฉิมพลี(48)
3 0 0 0
10. สาทิตย์ กิ้มเส้ง (47)
13 3 3 0
11. จักรภัทธ จาริยะ(46)
9 0 0 0
12. สุวิทย์ คำชุก(52)
10 4 0 1
13. สมเด็จ เทียมโรจน์(52)
14 0 1 0
14. วิริยะ จุลษรเทียมโรจน์(52)
8 0 0 0
15. พงษ์ธร เทียมทอง(52)
18 0 0 0
17. ณัฐธกฤต รัตนมณี(43)
6 1 0 0
18. กุลชยุตม์ ดำรงรุกูล (42)
15 0 0 0

โค้ช