ค.หนองพ้อ ซิตี้ - KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 25/09/2020

ผู้เล่น

1. สมภพ ตุกชูแสง อายุ 49
14 1 0 0
2. สมนึก ก๋งจิบ อายุ 45
1 0 0 0
3. ญัฐวุฒิ บัวแก้ว อายุ 46
47 0 0 0
4. สําราญ ฝ้ายเส็ม อายุ 45
49 1 1 0
5. อรรถพร หิรัญสถิตย์ อายุ 54
48 2 0 0
6. พิเชฐ จันทมุรัง อายุ 50
57 1 0 0
7. อานนท์ เหมหีม อายุ 44
23 1 0 0
8. ดลบาซีตร์ หีมเหม อายุ 54
54 0 1 0
10. วัชรินทร์ ชุมแก้ว อายุ 40
31 0 0 0
11. กะเส็น สังกะสี อายุ 41
11 6 0 0
14. สาธิต หมู่เก็ม อายุ 45
53 2 0 0
16. สนิท ยีละ อายุ 48
52 1 0 0
17. ทวี โหมดอัด อายุ 53
51 0 2 0
18. ประดับ คลื้งไชย อายุ 45
13 1 0 0
19. เกตุ หีมเหม (55)
8 0 0 0
20. วิทยา เบ็ญสอแหละ
10 3 1 0

โค้ช

1. พนม เรื่องณรงค์