นาหม่อม VIP - KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 17/09/2020

ผู้เล่น

1. พรึกษ์ พรมอินทร์ (49)
11 0 0 0
2. ฉัตรชัย โพธิ์นิ่มแดง (50)
14 8 1 0
3. ณัฐตินันท์ แก้วประดับเพชร (47)
2 0 0 0
4. ปิยะ ศรีไหม (49)
12 0 0 0
5. สุวรรณ เกิดพวงแก้ว (50)
13 0 0 0
6. ปิยวัฒน์ แก้วดก (51)
15 6 3 0
7. ณราวุฒิ ยกถาวร (52)
1 0 0 0
8. ประสิทธิ์ ประสมพงศ์ (47)
8 0 0 0
9. ธเณศ แก้วพรหม (52)
18 0 0 0
10. วิรัตน์ สิลพัท (43)
4 1 0 0
11. ทนุ ศิริรักษ์ (45)
7 0 0 0
12. สมยศ ขาวอินทร์ (47)
9 3 0 0
13. นิรัญ แซ่ล่อง (42)
3 0 0 0
14. ไชยา มณีนวล(44)
5 15 0 0
15. จีรพัฒน์ เพ็ชรสกุล(51)
16 3 0 0
16. สรวิชญ์ เพชรสกุล (42)
20 0 0 0
17. วิซิต โชติกรณ์ (49)
10 0 0 0
18. เอกชัย แก้วรัตนะ (54)
17 0 0 0
19. วิทยา คงไชย (48)
6 1 0 0

โค้ช

1. ปิยวัฒน์ แก้วดก