วังไม้ดำ - KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 17/09/2020

ผู้เล่น

1. กิตติพัฒน์ ชีววัฒนาพงศ์ (42)
9 2 0 0
2. วงศ์วุฒิ โชติกรรภิรมย์ (43)
13 3 0 0
3. พรชัย เรืองทิพย์พิพัฒน์ (52)
14 3 1 0
4. อุหมาก เตาวะโต (46)
15 2 0 0
5. สุวรรณ แซ่หลี (40)
7 4 0 0
6. วรเชษฐ์ เด่นยุกต์ (47)
00 0 0 0
7. ไชยกร ชีพัชรกูล (45)
30 3 0 0
8. ประดิษฐ์ ชูปล้อง (47)
6 0 0 0
9. ทวิช ชิตวงศ์ (50)
11 0 0 0
10. ปุราณ แก้วรัตน์ (50)
10 1 0 0
11. ชูศักดิ์ ช่างสัน (40)
23 0 0 0
12. อนุวัติ จิตตะศิริ (45)
12 0 0 0
13. ธีระพล ผดุ้งกูล (45)
4 0 0 0
14. คณิต ปองผล(45)
63 0 0 0
15. ดุสิต กาญจนธำรงค์กุล (41)
68 0 0 0
16. จิราคม อาตมประสังสา (41)
77 9 0 0
17. โชคดี มุเส็มสะเดา(49)
8 1 1 0
18. สมชาย สุวรรณชนะ (51)
3 0 0 0
19. ธนศักดิ์ หวังปัญญา (42)
27 9 0 0
20. จิรวัฒน์ ธีระวัฒนศักดิ์ (52)
16 0 0 0

โค้ช