สมพร อะไหล่ยนต์ - KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 17/09/2020

ผู้เล่น

1. ทวีศักดิ์ เพชรกาฬ (58)
6 0 1 0
2. สุคนธ์ สุขราช (49)
13 1 1 0
3. ธวัช เพชรโร (47)
4 1 1 0
4. สุระศักดิ์ บูระณะ (43)
3 1 0 0
5. วรากรณ์ ทองเรือง (47)
1 0 1 0
6. อนุสร เทพไชย (53)
9 4 0 0
7. สุรศักดิ์ การันสันติ (40)
17 0 0 0
8. วัชรกร ปักษา (40)
2 0 0 0
9. วิทวัช เมืองแก้ว(50)
15 1 0 0
10. คงกฤช แก้วคงบุญ(50)
6 1 1 0
11. วัชระ เกิดชัยศรี(45)
18 0 0 0
12. ณรงค์ชาญ พรหมเทพ(50)
14 0 0 0
13. สินชัย พาบับพา (50)
8 1 0 0
14. สมพร แป้นเหลือ (45)
5 0 0 0
15. สมพร เสริฐ์ประดิษฐ์ (45)
7 2 1 0
16. สหรัฐ สินปรุ (45)
10 10 0 0
17. กิตติ ลีละกุล (45)
11 4 1 0
18. ทวีศักดิ์ จิตรเจริญ (40)
19 2 2 0
19. เรวัช ธรรมรัตน์ (45)
99 0 0 0

โค้ช

2. เกียรติศักดิ์ บุญยรัตน์