สหณัฏฐ์ FC - KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 18/09/2020

ผู้เล่น

1. ไพจิตร ดุจวรรณ (50)
16 0 0 0
2. กถิน นนทะพุทธ
0 0 0
3. อับดุลซอและฮ์ โสะดำ (44)
1 0 0 0
4. รอซี สายลำ
0 0 0
5. สมหมาย ทองวิไล (43)
12 12 0 0
6. พิพาท ชัยรัตน์ (52)
8 0 0 0
7. ธีระพัทธ์ ยามาเจริญ (47)
30 1 1 0
8. สันติ เหมสะดะ (47)
32 2 0 0
9. วรภัทร พินิจสกูล (42)
18 0 0 0
10. ทวีศักดิ์ อินทรัศมี (49)
31 0 0 0
11. วิโชติ โชติธรรม (54)
6 8 0 0
12. เอกพล เขียวขำ (40)
33 0 2 0
13. อนันต์ เพ็งทอง (51)
3 1 2 0
14. สิริศักดิ์ ขะเดหรี (51)
13 1 0 0
15. เกรียงไกร สมหวัง (46)
25 0 0 0
16. วิรัตน์ หมื่นแจ้ง (48)
27 0 0 0
17. อนุชิต จุลิวรรณลีย์ (49)
14 0 0 0
18. สมชาย สารสำเร็จ (46)
19 5 0 0

โค้ช

1. ไพจิตร ดุจวรรณ