มัธยมจิตจัณ - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 21/01/2021

ผู้เล่น

1. ด.ช.ธนเดช เสรีรักษ์
1 0 0 0
2. ด.ช.รัฐธรรมนูญ จิตต์บรรเทา
2 0 0 0
3. ด.ช.วงฐกร สวัสดิสาร
3 0 0 0
4. ด.ช.อภิสิทธิ์ ธำรงธวัชชัย
4 0 0 0
5. นายณัฏฐกิตติ์ พ่วงพี
5 0 0 0
6. นายวัชรพงศ์ ธรรมศาล
6 0 0 0
7. นายสัณหณัฐ กตกุลถาวร
7 0 0 0
8. นายณัฐภัทร บุญช่วย
8 0 0 0
9. ด.ช.ธีรคุปต์ คำคง
9 0 0 0
10. ด.ช.ธราเทพ รักเลิศ
10 0 0 0
11. ด.ช.ทินภัทร ชะโนวรรณ
11 0 0 0
12. ด.ช.ชนาภัทร โพธิวัฒ
12 0 0 0

โค้ช

1. นายโอภาส ขวดเเก้ว