โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 17/01/2021

ผู้เล่น

1. ธีรโชติ หมุดกาเซ็น
1 0 0 0
2. ฮาบิบ กาวีเขต
2 0 0 0
3. อานัส ชุมรักษา
3 0 0 0
4. รุซดี หลีอาดัม
4 0 0 0
5. โยฮารี โปะสุรี
5 0 0 0
6. ชาคริต ล่ะอาหลี
6 0 0 0
7. ซุลกอตไนต์ วะเจดีย์
7 0 0 0
8. รุสกี้ บินอาสัน
8 0 0 0
9. ฮาริส นุ่งอาหลี
9 0 0 0
10. สหรัฐ เทียบแก้ว
10 0 0 0
11. อนุชาติ เกื้อชาติ
11 0 0 0
12. อาลาวี บิลเต๊ะ
12 0 0 0
13. ฮาฟาดี หมาดโสะ
13 0 0 0
14. อามาน บินอาสัน
14 0 0 0
15. ณัฐพงษ์ หมัดสมัน
15 0 0 0

โค้ช

1. มูฮัมหมัด บินลาเต๊ะ
2. ฮัมดี สะมะแอ
3. ฉูอีป บิลล่าเต๊ะ