โรงเรียนควนเนียงวิทยา - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 24/01/2021

ผู้เล่น

1. นายวรภัทร วงศ์ไชยา
1 0 0 0
2. นายสืบศักดิ์ ไชยภูมิ
17 0 0 0
3. นายชนาธิป ถาวรสุวรรณ
15 0 0 0
4. นายชาตรี ทนงาน
5 0 0 0
5. นายทวีชัย บุญช่วย
7 0 0 0
6. นายวรเทพ ไชยวรณ์
10 0 0 0
7. นายวันชัย ทองกุล
20 0 0 0
8. นายอดิเทพ แก้วสว่าง
9 0 0 0
9. นายธีรพล เชื้อทหาร
6 0 0 0
10. นายสิทธิพงษ์ คงจินดามณี
12 0 0 0
11. นายชัยธวัช พรหมคณะ
8 0 0 0
12. นายพัสกร ทองชูช่วย
19 0 0 0
13. นายสุภัทร ทองชุม
25 0 0 0
14. นายเพชรายุทธ หวั่นไหว
16 0 0 0
15. ด.ช.อานัส หมัดอหวี
3 0 0 0

โค้ช

1. นายวีระ เสนาวรรณ
2. นายชัยพร ดือราแม
3. นายชินพงศ์ จุลบุตร