โรงเรียนจริยธรรมศึกษา มูลนิธิ - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 10/12/2020

ผู้เล่น

1. ฟาริด ยุโส๊ะเหม
18 0 0 0
2. ปุรานิน เครือชาย
2 0 0 0
3. อัดวาอ์ สาดีน
30 0 0 0
4. วารุศ หมัดล่าเต๊ะ
25 0 0 0
5. ณัฐวุฒิ สุหลง
12 0 0 0
6. ภูรัภัทร หมัดอาหลี
8 0 0 0
7. อาณัติ เหล็มนุ้ย
11 0 0 0
8. อานัส อนันต์เดช
23 0 0 0
9. สุทธิรักษ์ เจ๊ะเอียด
17 0 0 0
10. นาธาน อุสมัน
10 0 0 0
11. อัฟฎอล ยะมันยะ
26 0 0 0
12. อิรฟาน กาโน๊ะ
16 0 0 0
13. ซัมซัม สอหีม
19 0 0 0

โค้ช

1. นาย กีสตี้ กาเจ
2. นาย มูยาฮีดิน ยะโต๊ะ
3. นาย อับดุลญะลีล สาเม๊าะ