โรงเรียนดาวนายร้อย - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 14/12/2020

ผู้เล่น

1. ด.ช นิราฟิส มุสอหัด
18 0 0 0
2. ด.ช ทานุวัช จงไกลจักร
15 0 0 0
3. ด.ช ธนทรัพย์ จันทร์ภูชงค์
13 0 0 0
4. ด.ช เปรมทัต ทองมี
1 0 0 0
5. ด.ช ฐนะโรจน์ คงใหม่
9 0 0 0
6. นาย ภูรินทร์ สุวรรณ
11 0 0 0
7. นาย ณัฐวิชญ์ ยี่สุ้น
47 0 0 0
8. ด.ช ปัณณพัฒน์ โส๊ะพันธ์
10 0 0 0
9. ด.ช รัชชานนท์ ชัยสวัสดิ์
8 0 0 0
10. ด.ช ภูวดล เพชรรักษ์
23 0 0 0
11. ด.ช วีระศักดิ์ ภักดีชน
14 0 0 0
12. ด.ช รัชชานนท์ จันทร์ทองอ่อน
19 0 0 0
13. ด.ช สนธิ ชังธาดา
4 0 0 0
14. ด.ช สวิตต์ พัฒนกิจ
6 0 0 0
15. ด.ช อัฐชัย รักษากิจ
7 0 0 0

โค้ช

1. นาย ชวลิต หยูทอง
2. นาย ภูษิต ดวงสุด
3. นาย ปโยธร ทองขาว