โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 18/12/2020

ผู้เล่น

1. เด็กชายธนดล คำโสม
1 0 0 0
2. เด็กชายอัชอารี หมัดหลี
7 0 0 0
3. เด็กชายซัยนุดดีน หะยี
15 0 0 0
4. เด็กชายอธิวัฒน์ หมัดยูโซะ
8 0 0 0
5. เด็กชายนภัสกร แหละตี
10 0 0 0
6. เด็กชายภูมิพัฒน์ สันบูกา
5 0 0 0
7. เด็กชายอัซรอน มูเก็ม
9 0 0 0
8. เด็กชายณัฐภัทร เบ็ญนุ้ย
13 0 0 0
9. เด็กชายจิระพันธ์ อาแว
11 0 0 0
10. เด็กชายนันทวัฒน์ เสาวคนธ์
16 0 0 0
11. เด็กชายฆอซาลี เก็มเด็น
2 0 0 0
12. เด็กชายอัฟนาน สำสี
4 0 0 0
13. เด็กชาย ธนวัฒน์ สุกรอด
12 0 0 0
14. เด็กชาย รฐนนท์ หวันประรัตน์
3 0 0 0
15. เด็กชาย บาซิล เบ็ญหีม
14 0 0 0

โค้ช

1. นายโสภณ ประเสริฐธรรม
2. นายอัลวา หมาดรา
3. นายวีระพงศ์ วงศ์แก้ว