โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 16/01/2021

ผู้เล่น

1. อรรคเดช บัตรสพันธ์
1 0 0 0
2. กิตติศักดิ์ โภชน์สาลี
2 0 0 0
3. ธรณินทร์ พลมี
3 0 0 0
4. กนกรัตน์ บุญรัตน์
4 0 0 0
5. ณัฐวุฒิ พลูสวัสดิ์
5 0 0 0
6. อรรถโกวิท มณีรักษ์
6 0 0 0
7. ภูริภัทร ปานบัว
7 0 0 0
8. พันธวิส คัณทะโณ
8 0 0 0
9. ธนวัฒน์ เกิดเอียด
9 0 0 0
10. กพล ช่วยรัตน์
10 0 0 0
11. สุวิจุกขณ์ มณีรักษ์
11 0 0 0
12. ปัณณธร สนิมทอง
12 0 0 0

โค้ช

1. นายสมศักดิ์ ศรีลาย
2. นายอมรินทร์ คณะเเนม
3. สุริยวุธ สุริยวงศ์