โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 17/12/2020

ผู้เล่น

1. อมร บุญเขื่อง
2 0 0 0
2. ณฐกร พงศาวดาร
3 0 0 0
3. ธีรภัทร สุทธิพงษ์
4 0 0 0
4. ธนายุต อารมณ์ฤทธิ์
5 0 0 0
5. พัฒนศักดิ์ ยอดแก้ว
6 0 0 0
6. อานนท์ คชเสนี
7 0 0 0
7. ธีรวัฒน์ จันทวาส
8 0 0 0
8. ธันวา จุลนวล
9 0 0 0
9. ภิวัฒน์ ลิ้วสกุล
10 0 0 0
10. ทำนุรัฐ พงศาวดาร
11 0 0 0
11. ธนยศ วัฒนา
12 0 0 0
12. ธนภัทร กุลนิล
13 0 0 0
13. สมบูรณ์ ทองใบโต
14 0 0 0
14. เอกลักษณ์ สายสินธ์
15 0 0 0
15. ณัฐวัฒน์ โยธกันยา
16 0 0 0

โค้ช

1. นาย พิสนธ์ หนูฉ้ง
2. นาย อภิชาติ เพ็ชรรัตน์
3. นาย วิรัตน์ สุทธิพงษ์