โรงเรียนพะตงวิทยา มูลนิธิ - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 15/12/2020

ผู้เล่น

1. ธีรภัทร์ ศรนิยม
14 0 0 0
2. พัชรพล แก้วแสงอ่อน
1 0 0 0
3. ณัฐสิทธิ แก้วมอล
2 0 0 0
4. คุณานันต์ วรรณโณ
3 0 0 0
5. นวปฎล เจริญธง
4 0 0 0
6. ภูวดล เกตุยินดี
7 0 0 0
7. รอบเบน หลำหัด
9 0 0 0
8. ทักษดนย์ ขุนเดื่อ
12 0 0 0
9. สุรภัสสร์ เชาวะตะ
11 0 0 0
10. ปุญญพัฒน์ เลหนุด
10 0 0 0
11. ธนทัต เพ็ชรศิริ
5 0 0 0
12. มิฑีพงษ์ รุ่จริยกุล
6 0 0 0
13. อภิชิต มาแก้ว
8 0 0 0
14. สหรัฐ สุขจุ้ย
15 0 0 0
15. ธนาฤทธิ์ อรุณสุข
13 0 0 0

โค้ช

1. นาย เกชา รัตนพรหม
2. นาย เจษฎา สินสโมสร
3. นาย อนุสรณ์ กลับกลาย