โรงเรียนมหาวชิราวุธ - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 20/01/2021

ผู้เล่น

1. นายภคพล สกูลหรัง
1 0 0 0
2. นายคมน์คณิน นวลพรหม
2 0 0 0
3. นายกัญจน์ปฏิภาณ ทองแกมแก้ว
3 0 0 0
4. ด.ช.เมธัส วิชัยดิษฐ
4 0 0 0
5. ด.ช.กษิดิศ รัตนะ
5 0 0 0
6. นายพุฒิเมธ ละอองแก้ว
6 0 0 0
7. ด.ช.วิชญะ รัตนะ
7 0 0 0
8. นายกิตติภพ ไชยถาวร
8 0 0 0
9. ด.ช.ศราวุฒิ ทับธนะ
9 0 0 0
10. ด.ช.พีรวิชญ์ หมานหย๊ะ
10 0 0 0
11. นายทวีศักดิ์ เย่าเฉื้อง
11 0 0 0
12. ด.ช.ณัฐกิตติ์ เฉลิมวงค์
12 0 0 0
13. ด.ช.สุวภัทร ช่วยรักษ์
13 0 0 0
14. ด.ช.ณพัชร เดเระมะ
14 0 0 0
15. ด.ช.วินทกร เทพยา
15 0 0 0

โค้ช

1. นายมิลินทร์ อินทวงศ์
2. นายศรายุ เหมแก้ว
3. นายอนุวัช นุ่นดำ