โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 12/01/2021

ผู้เล่น

1. บรมกร พลจรัส
1 0 0 0
2. นิตินันท์ พิพิธภัณฑ์
2 0 0 0
3. ฮาริส โรจนอุดมศาสตร์
4 0 0 0
4. ภูวิศ แซ่อ่ำ
5 0 0 0
5. ธนพัต ช่วยเพ็ชร
6 0 0 0
6. ศิวัช สิริศาสตร์กุล
7 0 0 0
7. ณัฐชนน ตันติศรียานุรักษ์
8 0 0 0
8. นรบดี ด้ามทอง
9 0 0 0
9. รชต จินตประทีปโกวิท
10 0 0 0
10. ธนพันธ์ สุวรรณรักษา
11 0 0 0
11. ชนันธร มากสม
12 0 0 0
12. ดิษณ์กร ไชยกาฬ
13 0 0 0
13. ปัณณ์นพัทธ์ วานิชอาภาพรรณ์
14 0 0 0
14. เอกเอื้อรักษ์ บุญดำ
15 0 0 0

โค้ช

1. ณรงค์ พรหมอ่อน