โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 17/12/2020

ผู้เล่น

1. อัฟฟาน จินตนา
4 0 0 0
2. อลิฟ สุเมนทร์
1 0 0 0
3. อัฟนันต์ อาบูทัดสา
3 0 0 0
4. อภิสิทธิ์ อะสัน
6 0 0 0
5. อรัญ เดะเระมะ
5 0 0 0
6. ธนิพงศ์ อินหมัน
9 0 0 0
7. ต่วนอะฟันดี ตูแวมะ
11 0 0 0
8. วิชาญ หะอะ
12 0 0 0
9. บัดดรี ยอกอราช
10 0 0 0
10. นัจญวี หัดขะเจ
2 0 0 0
11. อันวาร์ อาบูทัดสา
8 0 0 0
12. เจษฎาภรณ์ สุกเส็ม
7 0 0 0

โค้ช

1. นาย อรุณ ติเอียดย่อ
2. นาย อิมรอน หรนศิลา
3. นาย อาหมาด เก็มเหล็ม