โรงเรียนศึกษาศาสน์ - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 09/12/2020

ผู้เล่น

1. อภิรักษ์ นางา
11 0 0 0
2. ปริวัฒน์ แย้มเกื้อ
12 0 0 0
3. ฟารุก หลงตรี
9 0 0 0
4. วรวิทย์ บัวนาค
10 0 0 0
5. อัลฟาร เสียมมุดีน
13 0 0 0
6. บัซลาล ต่วนมิหนา
16 0 0 0
7. ธีรภัทร สุหลี
5 0 0 0
8. อนุพงศ์ รักแหละ
1 0 0 0
9. บุคคอรี ก๊กใหญ่
6 0 0 0
10. หฤษห์ ล่าหมีน
2 0 0 0
11. สราวุธ นิปะสิกิ
4 0 0 0
12. รอมฎอน แย้มเกื้อ
27 0 0 0
13. อิบณีอับบาส บาวกูล
3 0 0 0
14. มูฮัมหมัด พรัดขำ
7 0 0 0
15. อาซีด ละกะเต็บ
28 0 0 0

โค้ช

1. นายสามารถ เทียมพระพาย
2. นายคอเล็ด เต๊ะหมาน
3. นายอรัช หลีเจริญ