โรงเรียนส่องแสงวิทยา - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 15/01/2021

ผู้เล่น

1. เด็กชายวิศรุต หนูสังข์
1 0 0 0
2. เด็กชายธนภูมิ หมิ่นแก้ว
19 0 0 0
3. เด็กชายสหรัฐ อินทฤทธิ์
3 0 0 0
4. เด็กชายสมพร เกื้อสงค์
12 0 0 0
5. เด็กชายอรรถพล พัชนะ
9 0 0 0
6. เด็กชายอนุศร พิทักษ์วาปี
17 0 0 0
7. เด็กชายรพีพัฒน์ พุทธสุภะ
4 0 0 0
8. เด็กชายพัทธดนย์ ศิริกาศ
8 0 0 0
9. เด็กชายอุดมศักดิ์ ขุมขำ
10 0 0 0
10. เด็กชายกันตภูมิ สอตั้ง
11 0 0 0
11. เด็กชายธิติศักดิ์ จันทร์ยอด
5 0 0 0
12. เด็กชายธนวัฒน์ อินทรจงจิต
14 0 0 0
13. เด็กหญิงธนภัทร อินทรจงจิต
13 0 0 0
14. เด็กชายธันวา ทองเล็ก
18 0 0 0
15. เด็กชายธันวา รัตนมณีพันธ์
7 0 0 0

โค้ช

1. นายภัคพล ตันติเสวี
2. นายธนวัฒน์ พรหมจินดา
3. นายพิพัฒน์ ศรีบุญแก้ว