โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 11/12/2020

ผู้เล่น

1. ศิวกร ทวาสิโก
17 0 0 0
2. ภัทรธร กิ่งเกาะยาว
7 0 0 0
3. รุ่งโรจน์ หมุดละ
22 0 0 0
4. ชวกร เพ็ชรพิมล
16 0 0 0
5. นภัทร เหมหีม
4 0 0 0
6. ปุณณวิช ยอดแก้ว
3 0 0 0
7. ณภัทร จรัสทิพย์มณี
10 0 0 0
8. ณัฐพัฒน์ ทองหยู
12 0 0 0
9. ณัฐวัฒน์ ทองหยู
15 0 0 0
10. สุรชัย หมัดชำนาญ
18 0 0 0
11. ภูริภัทร ส่งทวน
2 0 0 0
12. ญาณภัทร มูสิกะเจริญ
1 0 0 0
13. ชาคร ยิ้มสุด
11 0 0 0
14. คัสเซีย เจะบาบู
8 0 0 0
15. กรรวี เพ็ชรสังข์
6 0 0 0

โค้ช

1. นาย ชวพงศ์ จำนงค์ยา
2. นาย สมพงษ์ ไชยฤทธิ์
3. นาย อัมซัร เจะโสะ