โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 14/12/2020

ผู้เล่น

1. ด.ช.วิริทธิ์พล ชูสวัสดิ์
1 0 0 0
2. ด.ช.ศิรภัส แซ่ลิ่ม
2 0 0 0
3. ด.ช. สุวิจักขณ์ สินสโมสร
3 0 0 0
4. ด.ช.ธีร์ธวัช คะชะวะโร
4 0 0 0
5. ด.ช.ชวัลวิทย์ จันทมาศ
5 0 0 0
6. นาย พีรพัฒ ชัยชฎา
6 0 0 0
7. นาย ณัฐพงศ์ หนูแบ
7 0 0 0
8. ด.ช.พัชรพล เครือเตียว
8 0 0 0
9. นาย ศิริวัฒน์ อุปพันธ์
9 0 0 0
10. ด.ช.อภิสิทธิ์ แก้วลาน
10 0 0 0
11. ด.ช.ชนสรณ์ ฆังคะสะเร
11 0 0 0
12. ด.ช.ธัชชานนท์ อนุสาร
12 0 0 0
13. ด.ช. ศิวกร พงศ์ประยูร
13 0 0 0
14. ด.ช. อะนัส สมัครหานาย
14 0 0 0
15. ด.ช.ภาณุวัฒน์ สาธุธรรม
15 0 0 0

โค้ช

1. นาย เนติวัฒน์ สิงห์สุวรรณ
2. นาย ภาณุวัชร ชุมมิ่ง
3. นางสาว จิตสุภา แซ่เซียว