โรงเรียนเทพา - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 18/01/2021

ผู้เล่น

1. ด.ช.กนกพงศ์ นวลมณี
1 0 0 0
2. ด.ช.เบญจพล นามโคกสูง
2 0 0 0
3. ด.ช.พงค์ศธร หลำหม๊ะ
3 0 0 0
4. ด.ช.ภูวิศ แสงมณี
4 0 0 0
5. ด.ช.อนุวัฒน์ จัทรของชุม
5 0 0 0
6. ด.ช.อานัส มะดาเระ
6 0 0 0
7. ด.ช.สุทธิรักษ์ เพ็ชรจำรัส
7 0 0 0
8. ด.ช.อัลอัชรอฟ หมัดเร๊ะ
8 0 0 0
9. ด.ช.มูฮัมหมัดบาเกร เหมหมัด
9 0 0 0
10. ด.ช.ฟุรกอน หลงมิหนา
10 0 0 0
11. ด.ช.พิชัยภูษิต สุกหอม
11 0 0 0
12. ด.ช.ไพบูรณ์ โสสะ
12 0 0 0
13. ด.ช.อันซอสร์ สนิหวี
13 0 0 0
14. ด.ช.อดือนาน เต๊ะหมัดหม๊ะ
14 0 0 0
15. ด.ช.เอกสิทธิ์ สงคง
15 0 0 0

โค้ช

1. นางสาวไตยีบ๊ะ เริงสมุทร
2. นายไพรัช อุไร
3. ว่าที่ ร.ต.อาลี ยีหวังเจริญ