โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านแหลมทราย) - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 17/12/2020

ผู้เล่น

1. ด.ช เอกรินทร์ นุ้ยชวลี
2 0 0 0
2. ด.ช ธงไชย ธราดล
3 0 0 0
3. ด.ช ธราศรัย ใหม่ศิริ
6 0 0 0
4. ด.ช นรภัทร จูหมะ
1 0 0 0
5. ด.ช อธิมาตร จูหมะ
7 0 0 0
6. ด.ช พีระกาน หนูทอง
15 0 0 0
7. ด.ช ภูริณัฐ บุญชูช่วย
14 0 0 0
8. ด.ช ปริม เดชทอง
10 0 0 0
9. ด.ช เกรียงไกร เมฆเรือง
18 0 0 0
10. ด.ช บุญฤทธิ์ ขะตะเจริญ
11 0 0 0
11. ด.ช ฐณภัทร์ ไกรสุวรรณ
13 0 0 0
12. นาย ก้อซี สอติรัน
4 0 0 0
13. ด.ช ชาญวิทย์ แหละตี
5 0 0 0
14. ด.ช ศุภกิตต์ คงเหล่
9 0 0 0
15. ด.ช จิรยุทธ สุวรรณโณ
8 0 0 0

โค้ช

1. นาย อนิรุท โสสนุย
2. นาย ปณิธาน สวัสดี