โรงเรียนแสงทองวิทยา - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 14/12/2020

ผู้เล่น

1. ณัชภัค บุญฤทธิ์
17 0 0 0
2. ธีรภัทร อัศวชาญชัยสกุล
6 0 0 0
3. ชยพล จันทรัตน์
24 0 0 0
4. จักราช วงษ์สถิตย์
94 0 0 0
5. อาภากร พุทธชาติ
1 0 0 0
6. ภรัณยู ศิริโชติ
22 0 0 0
7. สิรจักร สายอ๋อง
19 0 0 0
8. กสิณพจน์ รัตติ
13 0 0 0
9. โภคิน จารวรรณ
10 0 0 0
10. ปรัชญ์ทวี ศรีทวี
11 0 0 0
11. ธนศักดิ์ แซ่ว่อง
41 0 0 0
12. ปฐวี เกตตะพันธุ์
5 0 0 0
13. ญาณพัฒน์ ขุนจันทร์
99 0 0 0
14. จักรธร วงษ์สถิตย์
37 0 0 0
15. ธนดล อรัญดร
30 0 0 0

โค้ช

1. นาย โกสินทร์ อินทศร
2. นาย วงศ์ชนะ วงศ์วาสนา
3. นายณัฐวุฒิ คีรีแสนสุข