วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 02/12/2020

ผู้เล่น

1. นาย สุวิชา นวลมิ่ง
17 0 0 0
2. นาย อิทธิพันธ์ กันยาเทพ
4 0 0 0
3. นาย พันธุ์วงศ์ มณีโชติ
2 0 0 0
4. นาย ศริวิชศ์ เกตุมงคล
22 0 0 0
5. นาย อาฟันดี เศรฐรัตน์
18 0 0 0
6. นาย ธันยธรณ์ โชติมูล
15 0 0 0
7. นาย สหมงคล สันตะโร
77 0 0 0
8. นาย อภิชาติ เอียดศรีชาย
9 0 0 0
9. นาย ปรเมศวร์ โอทอง
12 0 0 0
10. นาย ชยานินทร์ จิรกาล
59 0 0 0
11. นาย ศุภกร ชูกําเนิด
69 0 0 0
12. นาย วีรภาพ พลาหา
11 0 0 0
13. นาย ณัฐวุฒิ หมู่เก็ม
87 0 0 0

โค้ช

1. นาย บวรศักดิ์ คงเสน
2. นาย อนุสรณ์ หมะเด
3. นาย ธนวัฒน์ จันทร์นวล