โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 26/12/2020

ผู้เล่น

1. ภูวิค์. แก้วรัตน์
1 0 0 0
2. รัชชานนท์. หนูแป้น
2 0 0 0
3. ชัยภัทร. วุ่นจินา
3 0 0 0
4. ศราธิป. นิลบวร
4 0 0 0
5. ภูวดล. ดารากัย
5 0 0 0
6. อิรฟาน. เจ๊ะลี
6 0 0 0
7. ณภัทร. เพรชเรือนทอง
7 0 0 0
8. สรายุทธ. ดีพร้อม
8 0 0 0
9. อาทร. ขุนจางวาง
9 0 0 0
10. ธเนศ. หวังหลี
10 0 0 0
11. ณัฐพล. เยาว์สนิท
11 0 0 0
12. จิตริน. ทองสกุล
13 0 0 0

โค้ช

1. เจริญ. ขุ้มทอง
2. วุฒิศักดิ์. เกิดเกตุ
3. วิรัตร์ ณรงค์กูล