โรงเรียนคูเต่าวิทยา - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 17/01/2021

ผู้เล่น

1. นายจีรวัฒน์ จุลนวล
1 0 0 0
2. นายธราวิธ เพ็ชร์สิงห์
2 0 0 0
3. นายอภิสิทธิ์ บิลก่อเด็ม
3 0 0 0
4. นายกิตติวิทธิ์ บิลร่อหมาน
4 0 0 0
5. นายอัครพงษ์ จ่าแจ่มกุล
5 0 0 0
6. นายพีรวัฒน์ วรรณชิต
6 0 0 0
7. นายปานเทพ ศรีสว่าง
7 0 0 0
8. นายภทรภณ พันธชิต
8 0 0 0
9. นายณพัฒน์ ชัยพัฒน์
9 0 0 0
10. นายพุราเจน บิลร่อหมาน
10 0 0 0
11. นายพีรยุทธ เจ๊ะพงศ์
11 0 0 0
12. เด็กชายภูริณัฐ รักหมาน
12 0 0 0
13. นายวรินทร นันทวิทย์
13 0 0 0
14. เด็กชายสรรเพรช ชัยพัฒน์
14 0 0 0
15. นายปิยวัฒน์ ช่วยเล็ก
15 0 0 0

โค้ช

1. นายนัทฐากรณ์ ขำละออง