โรงเรียนดีนูลอิสลาม - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 14/12/2020

ผู้เล่น

1. นาย นพชัย โสหัส
22 0 0 0
2. นาย ณัฐพล มดคัน
69 0 0 0
3. นาย อัฟนาน เหมหมัน
10 0 0 0
4. นาย อรรถกร สายสเหม๊าะ
11 0 0 0
5. นาย ภูวิวัฒน์ จันทร์ชีวา
7 0 0 0
6. นาย ธนาวุฒิ ลี่เด็น
18 0 0 0
7. นาย ชามิล เหมมินทร์
12 0 0 0
8. นาย ปราชญ์ หมาดอ่าดำ
23 0 0 0
9. นาย อัฟฟาน บินหมัดหนี
99 0 0 0
10. นาย วิศักดิ์ เหมบุตร
14 0 0 0
11. นาย รัฐพล โชคอำนวยสิทธิ์
77 0 0 0
12. นาย วัชรพล อุ่นใจ
9 0 0 0
13. นาย ฟิตรี อะโกบ
18 0 0 0

โค้ช

1. นาย พรเทพ พันธุ์สะและหมัน
2. นาย เกียรติศักดิ์ รักษากิจ
3. นาย มะสัน หลีกันชะ