โรงเรียนตัสดีกียะห์ - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 07/12/2020

ผู้เล่น

1. อุสมาน มะหลี
1 0 0 0
2. อาบีดีน อะหวัง
2 0 0 0
3. อัดนาน ลาเต๊ะ
3 0 0 0
4. อาบีดีน มะหะหมะ
4 0 0 0
5. อนุสรณ์ แสงสินธ์ุ
5 0 0 0
6. อับดุลรออุฟ ยีกับจี
6 0 0 0
7. ฮำดัม บือราเฮง
7 0 0 0
8. อัซรี่ หามะ
8 0 0 0
9. อาซาน ฤทธิ์โต
9 0 0 0
10. สุกรอด อับดุลลี
10 0 0 0
11. ลูอัย เจะยอ
11 0 0 0
12. ฐานกรณ์ ตีมุง
12 0 0 0
13. อามีน เจ๊ะมะ
13 0 0 0
14. ยาลี บ่อเท๊าะ
14 0 0 0

โค้ช

1. มะนูเซ็ง เดิมดอล่า