โรงเรียนมหาวชิราวุธ - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 22/01/2021

ผู้เล่น

1. นายศรวัสย์ โพธิ์สมัน
18 0 0 0
2. นายศิวกร หนูชู
2 0 0 0
3. นายฐิติศักดิ์ อุดมศิลป์
3 0 0 0
4. นายลักษณาวงศ์ นิลเสน
4 0 0 0
5. นายธีรนนท์ คงสี
5 0 0 0
6. นายเมธี ละหมิด
6 0 0 0
7. นายจิรายุ ละอองแก้ว
7 0 0 0
8. นาย ศักดิพัฒน์ สวัสดี
8 0 0 0
9. นายอภิรักษ์ อัมโร
9 0 0 0
10. นายปธานิน ศรีไหม
10 0 0 0
11. นายอนนท์ หมันเหม
11 0 0 0
12. นายกรศุทธิ์ สวัสดี
12 0 0 0
13. นายวงศาร สุวรรณอักโข
13 0 0 0
14. นายชารีฟ แคยิวา
14 0 0 0
15. นาย ณชดล สิทธิแก้วไกร
1 0 0 0

โค้ช

1. นายอดุลย์ ไกรรักษ์
2. นายพีรพล บุญญานุวัตร์
3. นายภัทรกร ชาญน้ำ