โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 03/12/2020

ผู้เล่น

1. นัฐวุฒิ ขุนวารี
15 0 0 0
2. ดอลล่าห์ สิงหาด
2 0 0 0
3. นนท์ณชาติ ยะมาย
3 0 0 0
4. ไกรวิชญ์ ขุนประทีป
4 0 0 0
5. ศักดิ์สิทธิ์ ขุนวารี
5 0 0 0
6. วสุพล โสดเหล็น
6 0 0 0
7. สิทธินนท์ ดำศรี
7 0 0 0
8. สราวุธ สาเม๊าะ
8 0 0 0
9. ดารัส หวังจิ
9 0 0 0
10. ฮัสรัน มาแจ
10 0 0 0
11. กีรติ มะหลี
11 0 0 0
12. อภิสิทธิ์ เหมเหาะ
12 0 0 0
13. วรวิทย์ คงนุ้ย
13 0 0 0
14. ณัฐพงษ์ แวสะมาแอ
14 0 0 0
15. รังสิมัน เหมเล๊าะ
1 0 0 0

โค้ช

1. ยาแมล กาเซ็ง
2. ณพชร ชัยสวัสดิ์