โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 10/12/2020

ผู้เล่น

1. นายธีรภัทธิ์ หมุดตะเหล็บ
1 0 0 0
2. นายอัมรีย์ โต๊ะเอียด
2 0 0 0
3. นายภูวเนศ เเอยี
3 0 0 0
4. นายฮาซัน โหดเส็น
4 0 0 0
5. นายกฤษดา มะลาการ
5 0 0 0
6. นายปรีชา โส๊ะเล
6 0 0 0
7. นายอัลมาล ไหมหมาด
7 0 0 0
8. นายนาวาวี หมันหลี
8 0 0 0
9. นายธนากร เล๊าะนุ้ย
9 0 0 0
10. นายรุสลี สายสะอิด
10 0 0 0
11. นายธีรเดช บินมูสา
11 0 0 0
12. นายอิทธิศักดิ์ สอโส๊ะ
12 0 0 0
13. นายบารมี บินดุเหล็ม
13 0 0 0
14. นายธรณ์เทพ พันธมิตร
14 0 0 0
15. นายฮาซาน บินดุเหล็ม
15 0 0 0

โค้ช

1. นายเสะมะอูเซ็ง เสะอุเซ็ง
2. นายสมมาตร หลีหมัด
3. นายเกื้อ บุญเเต่ง