โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 14/12/2020

ผู้เล่น

1. นาย ศิรวิทย์ จันทร์อ่อน
1 0 0 0
2. นาย ศิริโชค สุวรรณโณ
2 0 0 0
3. นาย ธีปพัฒน์ ศรีเจริญ
3 0 0 0
4. นาย ปรมินทร์ แก้วทอง
4 0 0 0
5. นาย วายุ จีระดำรงธัญญา
5 0 0 0
6. นาย ก้องภพ ชัยโรจน์วริศ
6 0 0 0
7. นาย ภูภัฎ จีระดำรงธัญญา
7 0 0 0
8. นาย เนติธร ยั้งเล่ง
8 0 0 0
9. นาย พิพัฒน์ ช่วยพิชัย
9 0 0 0
10. นาย สันติภาพ คงประชุม
10 0 0 0
11. นาย ถิรพุทธิ์ อุดมทรัพย์
11 0 0 0
12. นาย ณัฐวุฒิ ขุนหลัด
12 0 0 0
13. นาย วีรภัทร รัตนะ
13 0 0 0
14. นาย ณัฐพล หมัดเหล็ม
14 0 0 0
15. นาย ศตวรรษ เจ๊ะพงศ์
15 0 0 0

โค้ช

1. นาย เนติวัฒน์ สิงห์สุวรรณ
2. นาย ฟาริด บัวนาค
3. นาย ปิยพัทธ์ ดิสระมุณี