โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 11/12/2020

ผู้เล่น

1. วงศ์พัทธ์ ศรีพิสุทธิ์
9 0 0 0
2. อติกานต์ สมาจุน
5 0 0 0
3. ปัญญพนต์ สุทธิพันธ์
1 0 0 0
4. ปวีณศักดิ์ ทิพย์ชาติโยธิน
14 0 0 0
5. สุริยะ แซ่ชี
8 0 0 0
6. เอกรัตน์ คงทอง
12 0 0 0
7. ยุทธนา พรมรักษ์
11 0 0 0
8. ภัทรภณ ไวทยวิสุทธิพงศ์
17 0 0 0
9. ฐิติภูมิ ใจงาม
2 0 0 0
10. ธนญไชย คงวิวัฒน์สกุล
6 0 0 0
11. ปรัตถกร แก้วนิล
18 0 0 0
12. ณัฐวัตร บุญญะ
10 0 0 0
13. พันธวิช ชอบงาม
4 0 0 0
14. ธีรกานต์ ไฝขวัญ
16 0 0 0

โค้ช

1. นาย ชวพงศ์ จำนงค์ยา
2. นาย สมพงษ์ ไชยฤทธิ์
3. นาย อัมซัร เจะโสะ