โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 06/12/2020

ผู้เล่น

1. นายมูฮัมหมัดซิดดิค สมาน
1 0 0 0
2. นายนนทวิชญ์ ชุมบุญ
2 0 0 0
3. นายจิรวัฒน์ เพชรชนะ
3 0 0 0
4. นายปฐวี มูเก็ม
4 0 0 0
5. นายวรพล หนูพ่วง
5 0 0 0
6. นายศัจธร ใบเต้
6 0 0 0
7. นายจิรภาส เยส่อกู
7 0 0 0
8. นายมณเฑียน ตุกังหัน
8 0 0 0
9. นายวันชิงชัย สุวรรณรัตน์
9 0 0 0
10. นายพงศธร วันวิน
10 0 0 0
11. นายอากร ตำสาเหล็ม
11 0 0 0
12. นายฮัจย์ดี หลับจันทร์
12 0 0 0
13. นายจักรกฤษณ์ เดชอรัญ
13 0 0 0
14. นายปรเมษฐ์ สายวารี
14 0 0 0
15. นายวุฒิพงศ์ สังข์สนาน
15 0 0 0

โค้ช

1. นายพิพัฒน์พงษ์ ชาติดำ
2. ธันวา หมู่เก็ม