โรงเรียนเทพา - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 16/01/2021

ผู้เล่น

1. นายมูฮำหมัดอาลิฟ กูโน
1 0 0 0
2. นายอิทธิพล หัดขะเจ
2 0 0 0
3. นายดุษฎี เลรักมาน
3 0 0 0
4. นายพัทธนดลย์ สำแดง
6 0 0 0
5. นายภารดร บูเอียด
12 0 0 0
6. นายเอกสิทธ์ อินทะสิทธิ์
8 0 0 0
7. นายซัยฟุดดีน วงค์มุสา
9 0 0 0
8. นายนาธาน พูลแก้ว
7 0 0 0
9. นายวีรยุทธ หวังยี
11 0 0 0
10. นายอันวา สมาน
14 0 0 0
11. นายอานัส มะและ
5 0 0 0
12. นายเลอศักดิ์ หวังหมัด
15 0 0 0
13. นายวรวิทย์ สุขธร
4 0 0 0
14. นายอานูวา หะยีหวัง
10 0 0 0
15. นายณัฐพล ประสมชาติ
13 0 0 0

โค้ช

1. นางสาวไตยีบ๊ะ เริงสมุทร
2. นายไพรัช อุไร
3. ว่าที่ ร.ต.อาลี ยีหวังเจริญ